A védelmi intézkedések újabb szigorításai

2021. március 5-én délután kihirdetésre kerültek a koronavírus járvány harmadik hulláma miatt bevezetésre kerülő további szigorításaira vonatkozó intézkedéseket tartalmazó 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet, amely rendelet hatálya nem terjed ki a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatókra, valamint a nagykereskedelmi tevékenységre.

1. Kijárási tilalom, maszkviselés, közterületen tartózkodás szabályai

A rendelet fenntartja a korábbi intézkedéseket, így az este 8 óra és reggel 5 óra közötti kijárási korlátozást is.

Közterületen, illetve nyilvános helyen mindenki köteles más emberrel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legszűkebb személyi körre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.

A települések belterületén, az utcán és a közterületen mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot az orrot és a szájat folyamatosan elfedő módon viselni. Nem köteles maszkot viselni a hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személy.

A kijárási tilalmon kívüli időben az egyéni szabadidős sporttevékenység külterületen, valamint a települések belterületén – lehetőség szerint a zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható, azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani. Az egyéni szabadidős sporttevékenység során nem kell a maszkot viselni.

A parkok, arborétumok és erdők nyitva maradnak.

2. Az üzletek nyitva tartása

Főszabály szerint az ott foglalkoztatottak kivételével tilos az üzletekben tartózkodni, ez alól kivételt képez a vásárlás:

 • a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben,
 • a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (így különösen illatszert, drogériai terméket, háztartási tisztítószert, vegyi árut és higiéniai papírterméket árusító) üzletben,
 • a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (így különösen a járművet, a gépet, az alkatrészt, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben), ide nem értve a főtevékenységként szórakoztató és háztartási elektronikai eszközöket forgalmazó üzletet,
 • az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben,
 • a mezőgazdasági üzletben, ideértve a műtrágyát értékesítő üzletet és a vágóhidat,
 • f ) a kertészeti árudában, a faiskolában,
 • a piacon, a helyi termelői piacon, az ott található, a (3) bekezdés alapján kötelezően bezárt üzletek kivételével,
 • a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt, az optikai és látszerészeti eszközöket forgalmazó üzletben, az állatgyógyszertárban,
 • az üzemanyagtöltő állomáson,
 • a nemzeti dohányboltban és
 • az újságosnál.

A vendéglátó üzletben való tartózkodás az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében, az ehhez szükséges időtartamig megengedett.

A nemzetközi nőnapra tekintettel 2021. március 8-án az elsősorban dísznövényt árusító üzlet nyitva tarthat, ahol a nyitvatartási idő alatt megengedett a tartózkodás és a vásárlás.

A fentiekben fel nem sorolt üzletek kötelesek zárva tartani.

3. Szolgáltatásokra irányadó rendelkezések

A személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiség vagy helyszín köteles zárva tartani, tilos az ilyen helyiségben vagy helyszínen tartózkodni.

Fentiek alól kivételt képeznek az alábbi szolgáltatások céljára szolgáló helyiségek vagy helyszínek:

 • pénzügyi szolgáltatások,
 • a közlekedési és a szállítási szolgáltatás,
 • a magánegészségügyi szolgáltatás, ideértve a szemüvegkészítést,
 • a szociális szolgáltatás,
 • a postai, a csomagküldő és a házhozszállítási szolgáltatás,
 • a totózó és lottózó szolgáltatás,
 • a járműszerviz szolgáltatás, a mezőgazdasági és iparigép-szerviz szolgáltatás, a háztartásigép-szerviz szolgáltatás, az épületgépészeti szolgáltatás,
 • az informatikai, a kommunikációseszköz-javítási szolgáltatás,
 • a temetkezési szolgáltatás,
 • az állategészségügyi szolgáltatás,
 • az állat-, növényegészségügyi, élelmiszer-vizsgálati laboratóriumi szolgáltatás,
 • az élelmiszer-feldolgozási szolgáltatás,
 • a közétkeztetési szolgáltatás,
 • az állattenyésztési szolgáltatás,
 • az ügyvédi szolgáltatás,
 • a biztonsági szolgáltatás,
 • az épületüzemeltetési és irodai szolgáltatás,
 • a járműkölcsönzési és a gépkölcsönzési szolgáltatás és
 • a mosási és tisztítási szolgáltatás.

Tilos a játékkaszinónak, illetve a kártyateremnek a látogatása és e helyszíneken – az ott foglalkoztatottak kivételével – a tartózkodás.

A jégpályák, az uszodák, az edző- és fitnesztermek és a sportlétesítmények az e rendelet hatálybalépésekor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint, 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletben meghatározottaknak megfelelően – a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportolók számára edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából – látogathatóak.

4. Oktatásra vonatkozó rendelkezések

A köznevelési intézmények – az óvoda és a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény kivételével – és a szakképző intézmények tantermen kívüli, digitális munkarendben működnek.

Az óvodákban rendkívüli szünet van érvényben.

A kollégiumok – a középfokú oktatási intézmények tekintetében az e rendelet hatálybalépésekor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint – az oktatási intézmény igazgatója döntése szerint működnek.

A képzésben részt vevő személyes jelenlétét igénylő formában szervezett felnőttképzéseket a képzésben részt vevő személyek és az oktató közötti személyes találkozást nem igénylő kapcsolatban alkalmazott digitális eszköz segítségével megvalósuló módon vagy zárt rendszerű elektronikus távoktatás, illetve távoktatás formájában kell megszervezni, befejezni abban az esetben is, ha azt jogszabály, támogatói okirat, támogatási szerződés, felnőttképzési szerződés, hatósági szerződés vagy képzési program egyébként nem teszi lehetővé.

A felnőttképzésben vizsga nem szervezhető. Az e rendelet hatálybalépésekor már megkezdett és folyamatban lévő, illetve újonnan meghirdetett vizsgát el kell halasztani.

A jogi szakvizsga a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet szerint szervezhető meg.

5. Home office-ra vonatkozó rendelkezések

A közigazgatásban foglalkoztatott személyek a munkájukat a munkavégzés rendes helyétől eltérően, a lakó-, illetve tartózkodási helyükön, saját eszközeikkel végzik, azonban munkahelyen történő munkavégzés rendelhető el azok számára, akiknek esetében ez feltétlenül szükséges.

A Kormány a rendeletben felkérte a gazdaság szereplőit, hogy törekedjenek a gazdaság működtetése során az otthoni munkavégzés jogintézményének alkalmazására.

6. Szankciók

Amennyiben az üzletekre, valamint a szolgáltatásokra irányadó rendelkezésekben megfogalmazottak kapcsán a rendőrség kötelezettségszegést észlel, úgy 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki, valamint a helyiséget, területet, intézményt, illetve a helyszínt legalább 1 napra, legfeljebb 1 évre ideiglenesen bezárathatja. (Ezen jogkövetkezmények nem alkalmazhatóak, ha az üzemeltető vagy a vezető a szükséges intézkedéseket megtette a jogellenes helyzet felszámolása érdekében, így különösen, ha a jogsértő személyt felszólította távozásra, és azt követően, hogy a jogsértő személy a távozásra történő felszólításnak nem tett eleget, a rendőrséget értesítette.)

Az ideiglenes védelmi intézkedések megszegése szabálysértésnek minősül, amely esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege 5000,- Ft, legmagasabb összege 500.000,- Ft, helyszíni bírság esetén a bírság mértéke 5.000,- Ft-tól 150.000,- Ft-ig (a szabálysértés ismételt elkövetése esetén 200.000,- Ft-ig) terjed.

A fenti intézkedések 2021. március 8-tól 2021. március 22-ig – az oktatásra vonatkozó intézkedések kivételével, amelyek 2021. április 7. napjáig – lépnek hatályba.