A Kormány 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelete a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről

2021. október 28-án kihirdetésre került, és 2021. november 1-jén hatályba is lépett az 599/2021. (X. 28.) Kormányrendelet, amely az állami és önkormányzati foglalkoztatottak kötelező oltásának szabályait tartalmazza.

A rendelet a következő alkalmazottakra terjed ki:

 • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti köznevelési intézménynél,
 • a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény szerinti szakképző intézménynél,
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerinti felsőoktatási intézménynél,
 • a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény szerinti kulturális intézménynél,
 • a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény hatálya alá tartozó szervnél,
 • honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény szerinti honvédelmi szervezetnél – ideértve a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) és a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény hatálya alá tartozó, nem honvédelmi szervezetnél foglalkoztatottakat is –,
 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti bentlakásos ellátást nyújtó szociális szolgáltatónál, intézményben,
 • a gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi szolgáltatónál, intézményben, hálózatnál, illetve javítóintézetnél,
 • a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) hatálya alá tartozó szervnél,
 • a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény hatálya alá tartozó szervnél,
 • a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: NAV szj.tv.) hatálya alá tartozó szervnél dolgozók.

Az a foglalkoztatott, aki e rendelet hatályba lépése előtt nem vette fel a koronavírus elleni védőoltást, az állampolgárok egészségének és életének megóvása és a közfeladatok akadálytalan ellátása érdekében köteles

 • egydózisú oltóanyag esetén a védőoltást, kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás első dózisát
  • 2021. december 15. napjáig felvenni, ha a munkavégzés során ügyfelekkel rendszeresen találkozik,
  • 2022. január 31. napjáig felvenni, ha nem tartozik a fenti csoportba.

Kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás második dózisát az oltóorvos által meghatározott időpontban kell felvenni.

A munkáltató 2021. november 15. napjáig elektronikus úton, vagy papír alapon tájékoztatja a foglalkoztatottat arról, hogy számára melyik határidő az irányadó.

Nem kötelezhető a védőoltás felvételére az a foglalkoztatott, aki részére egészségügyi indokból ellenjavallt a védőoltás felvétele, és ezt orvosi szakvélemény is alátámasztja, amelyet a foglalkoztatott kezdeményezésére

 • a munkáltatója szerint illetékes foglalkozás-egészségügyi szolgálat szakorvosa,
 • ennek hiányában a foglalkoztatott jogviszonyának keretében végzett tevékenységre való egészségügyi alkalmasságának elbírálására jogosult más orvos,
 • ennek hiányában a foglalkoztatott háziorvosa ad ki.

A védőoltás felvételét a foglalkoztatott a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány és az alábbi dokumentumok valamelyikének egyidejű bemutatásával – a munkáltató által meghatározott módon – igazolhatja:

 1. uniós digitális Covid-igazolvány,
 2. védettségi igazolvány, illetve applikáció (érvényességi idő nélküli)
 3. a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján közzétett minta alapján az oltást igazoló orvos által kiállított, védőoltásról szóló igazolás,
 4. az Egészségügyi Világszervezet által kiadott nemzetközi oltási bizonyítvány, ha az a védőoltás beadásának megtörténtére vonatkozó, oltást igazoló orvos által kiállított bejegyzést tartalmaz,
 5. az olyan állam által kiállított védettségi igazolás, amelyet Magyarország elismer, és ennek tényét a külpolitikáért felelős miniszter rendeletben megállapította.

E rendelet alkalmazásában kizárólag az Európai Unióban, illetve a Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált COVID-19 oltóanyag vehető figyelembe.

A védőoltás felvétele elmaradásának lehetséges jogkövetkezményei:

 • Ha a foglalkoztatott a védőoltást a munkáltató által meghatározott határidőig (2021. december 15. vagy 2022. január 31.) nem vette fel, a munkáltató felhívja, hogy a védőoltást a felhívástól számított 15 napon belül vegye fel.
 • Amennyiben a foglalkoztatott a védőoltást továbbra sem vette fel a megadott határidőig, és nem is rendelkezik a védőoltás ellenjavalltságát igazoló orvosi szakvéleménnyel, abban az esetben a munkáltató fizetés nélküli szabadságot rendelhet el.
 • Amennyiben a fizetés nélküli szabadság elrendelését követően a foglalkoztatott felveszi a védőoltást, a fizetés nélküli szabadságot azonnal meg kell szüntetni.
 • Amennyiben a fizetés nélküli szabadságának elrendelésétől számított 1 éven belül a foglalkoztatott a védőoltás felvételét nem igazolta a munkáltató részére, vagy az orvosi szakvéleményt nem mutatja be, úgy a munkáltató a foglalkoztatott jogviszonyát felmentéssel, illetve azonnali hatályú felmondással megszüntetheti.

A rendeletben foglaltak végrehajtását a Kormány által kijelölt szerv ellenőrzi.