A veszélyhelyzet ideje alatt módosult a Csődtörvény és a Cégtörvény

A Magyar Közlöny 2020. május 28-i számában megjelent vonatkozó rendelet (a Kormány 249/2020. (V. 28.) Korm. rendelete a Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása érdekében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (továbbiakban: Csődtörvény), valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (továbbiakban: Cégtörvény) rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról [továbbiakban: Rendelet]) értelmében 2020. május 29-i hatállyal az alábbiak szerint módosult a Csődtörvény:

A veszélyhelyzet ideje alatt a hitelező akkor nyújthat be a felszámolási eljárás megindítására vonatkozó kérelmet,

  1. ha az adós szerződésen alapuló nem vitatott vagy elismert tartozását a teljesítési idő lejártát követő 20 napon belül sem egyenlítette ki vagy nem vitatta, és az ezt követően az adósnak küldött fizetési felszólításban az adós számára engedélyezett fizetési határidő, és az azt követő 75 nap eredménytelenül telt el. Ebben az esetben a bíróság az adós kérelmére a tartozás kiegyenlítésére a korábbi 45 napos határidő helyett legfeljebb 15 napos határidőt határozhat meg az adós számára a tartozása megfizetésére;
  2. ha a követelés összege (kamatok és járulékok nélkül számítva) a Csődtörvényben meghatározott minimum 200.000,-Ft helyett meghaladja a 400 000 forintot.

A Rendelet értelmében szintén 2020. május 29-i hatállyal az alábbiak szerint módosult a Cégtörvény:

  1. A cégbíróság a törvényességi felügyeleti eljárásban a cég megszűntnek nyilvánításáról nem határozhat.
  2. Az állami adó- és vámhatóság által a cég adószámának jogerős törlése miatt a cég megszűntnek nyilvánítására kezdeményezett eljárások, valamint a Rendelet hatálybalépésének napján folyamatban lévő kényszertörlési eljárások 2020. október 31-ig felfüggesztésre kerülnek.
  3. Azon okból, hogy a cég a végelszámolást három éven belül nem fejezte be, és törlése iránt kérelmet nem terjesztett elő, kényszertörlési eljárás megindítása nem rendelhető el, és a cég 2020. október 31-ig benyújthatja a cég törlése iránti kérelmét.

A Rendelet nem érinti azokat a kényszertörlési eljárásokat, melyek a cég jogutód nélküli megszűnése miatt indultak meg.