Módosulnak az előfizetői szerződésekre vonatkozó szabályok

2017. október 24-én lép hatályba az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény júniusban elfogadott módosítása. A módosítási javaslat indokolása szerint a „hűségszerződéssel” operáló szolgáltatók piacán a mai körülmények teljesen kiszolgáltatottá teszik a fogyasztókat, az új szabályok ennek megakadályozását hivatottak biztosítani.

Fontos változás a „hűségidő” 12 hónapos időtartamban való maximalizálása, valamint az, hogy a szolgáltatónak a határozott idejű előfizetői szerződés megkötését megelőzően fel kell ajánlani a határozatlan időtartamú szerződés megkötésének lehetőségét, és be kell mutatnia annak részletes feltételeit is. Egyetlen kivétel az előfizető kérésére köthető hosszabb, maximum 24 hónapos előfizetői szerződés, amennyiben ahhoz készülékvásárlás – televízió, mobil telefon, számítógép stb. – is kapcsolódik. Ebben az esetben azonban az ilyen módon 2 évre megkötött határozott idejű előfizetői szerződésnek a készülék vásárlásához kapcsolódó törlesztő részletek nélkül számított előfizetési díja nem lehet magasabb a 12 hónapra kötött, azonos szolgáltatási tartalmú, határozott idejű szerződések előfizetési díjánál.

A módosítás a „hűségidő” lejártát követően is védeni hivatott a fogyasztókat attól, hogy hátrányosabb helyzetbe kerüljenek az új előfizetőkhöz képest, hiszen előírja, hogy a határozott időtartamú előfizetői szerződés helyébe lépő új, határozatlan idejű szerződésben meghatározott, az előfizetői szolgáltatásra vonatkozó szerződési feltételek nem lehetnek az előfizetőre nézve hátrányosabbak a korábbi határozott idejű szerződésben szereplő szerződési feltételeknél. Az előfizető egyebekben dönthet úgy is, hogy a határozott idő leteltével a szerződést megszünteti, erre a határozott idő lejártát megelőzően egyoldalú nyilatkozattal vagy akár a szolgáltatóval közösen is lehetősége lesz. Mindezek elősegítése érdekében a szolgáltató a határozott idő elteltét megelőző 90 napban három alkalommal lesz köteles az előfizetőt a számlalevél mellékletében, számlalevél hiányában írásban, postai úton vagy a szolgáltatás jellegéhez igazodó elektronikus úton tájékoztatni a határozott idejű szerződés határozatlan időtartamúvá átalakulásának időpontjáról. A tájékoztatásnak ki kell terjednie a szerződés átalakulásával beálló változásokra, továbbá be kell mutatnia az előfizető részére a szolgáltatónál elérhető, az előfizető jelenlegi határozott idejű szerződéséhez hasonló szolgáltatási tartalommal bíró határozott időtartamú előfizetői szerződési ajánlatokat.

A határozatlan idejű előfizetői szerződések kapcsán módosulnak a felmondás szabályai, ezeket a jövőben az eddigi legfeljebb 8 napos felmondási idő helyett, azonnali hatállyal bármikor jogosult lesz az előfizető további jogkövetkezmények nélkül felmondani.

A fentieken túlmenően a fogyasztókat kedvezőtlenül érintő egyoldalú szerződésmódosítás esetét is érintik az új rendelkezések. Televízió-szolgáltatások esetében például, amennyiben a szolgáltató a határozott idő alatt egyoldalúan módosítja a kínált csatornák összetételét, akkor az előfizető az értesítéstől számított 45 napon belül, azonnali hatállyal további jogkövetkezmények nélkül jogosult lesz felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést. Azonban nem csak a csatornák összetétele, hanem az előfizető számára bármilyen hátrányos rendelkezést tartalmazó módosítás – így különösen, ha a szolgáltatás díja emelkedik, módosul a kínált csatornák összetétele vagy a szolgáltatás tartalma – esetén jogosult lesz az előfizető a fentiek szerint azonnali hatállyal felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést.