A NAIH állásfoglalása szerint a gyógyintézményekben történő képfelvétel készítésének általános és teljes tiltása aránytalanul korlátozza az alapvető jogokat

Az Alapvető Jogok Biztosa megkereséssel fordult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH), miután hivatalához bejelentés érkezett, amelyben a Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet (továbbiakban: Kórház) főigazgatójának az intézmények fotózásával kapcsolatos szabályozását kifogásolták. A bejelentés szerint a Kórházban kihelyeztek egy tájékoztatót, melyben az áll, hogy az intézmények területén kép- és hangfelvételek készítése főigazgatói engedélyhez kötött.

A NAIH álláspontja szerint tekintettel arra, hogy az egészségügyi intézmények közfeladatot látnak el, az intézményekben készült felvételek – amennyiben személyes adatokat nem tartalmaznak, és természetes személyek sem szerepelnek rajtuk – az Info törvény alapján közérdekű adatnak számítanak, tehát a felvételek készítése és nyilvánosságra hozatala nem kifogásolható, így megtiltani nem lehet.

Az adott intézmény viszont bírósághoz fordulhat személyiségi jogok megsértése miatt, amennyiben úgy véli, hogy a nyilvánosságra hozott felvétel jóhírnevét sérti.

Amennyiben a felvételen természetes személyek szerepelnének, úgy az érintett személy hozzájárulása szükséges a felvétel elkészítéséhez és felhasználásához még akkor is, ha a felvételen az érintett személy arca nem kivehető, hiszen a felvétel ennek ellenére tartalmazhat olyan adatot, mely alapján az érintett felismerhető, tehát az adatvédelmi szabályokat ez esetben is figyelembe kell venni. A GDPR az adatkezelés jogalapját a 6. cikkben részletezi. A kizárólag otthoni felhasználásra készített képek azonban nem tartoznak a GDPR hatálya alá.

Az egészségügyi intézményekben tartózkodó betegekről készült felvételek készítése különleges adatkezelésnek minősül, mivel a fénykép utalhat az érintett egészségi állapotára, továbbá az orvosi titoktartást is sértheti. Az egészségügyi adatok kezelését szigorúbb rendelkezések szabályozzák a GDPR 9. cikkében, azonban ez a szakasz is lehetőséget ad egészségügyi adat kezelésére az érintett kifejezett hozzájárulása alapján.

Az intézmény betegjogainak védelmét a vezető felelőssége biztosítani, és kötelessége szavatolni az gyógyintézményben tartózkodó személyek egészségügyi adatainak védelmét, megakadályozni nyilvánosságra kerülését. A NAIH álláspontja szerint egy esetleges jogsérelem megelőzése feljogosíthatja az intézmény vezetőjét a szabályozásra, azonban a képfelvétel készítés általános és teljes tiltása aránytalanul korlátozza az alapvető jogokat. Az intézményvezető akkor jár el felelősen, ha a személyhez fűződő jogok betartására hívja fel az érintettek figyelmét az általános tiltás helyett.

A NAIH így foglalta össze állásfoglalását: „egyértelműen közérdek fűződik ahhoz, hogy a kórházban – a személyhez fűződő jogokat maradéktalanul tiszteletben tartható módon – képfelvételeket lehessen készíteni, valamint ahhoz, hogy a képfelvétel által megörökített eseményeket, helyzeteket, állapotokat a véleménynyilvánítás szabadságának részeként közbeszéd/közvita tárgyává lehessen tenni. Egy demokratikus jogállamban az átláthatóság és a számon kérhetőség elve mellett kell működnie az egészségügyi közfeladatot ellátó szervezetnek.”