A reklámközzétevő 2017-es reklámadó alapjának megállapítása

A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény (Ratv.) előírásinak megfelelően a naptári éves reklámközzétevőnek a 2017-es adóévi adóalap meghatározása során NAV Adó- és Vámértesítő 2018/2 (II. 21.) lapszámában közzétett szakmai véleményének figyelembevételével (Adózási kérdés 2018/26) az alábbiak szerint kell eljárnia.

Az adó alapja a Ratv. 4. § (1) bekezdése szerint az adóköteles tevékenységből származó adóévi nettó árbevétel, növelve a reklámértékesítő ügynökségnek a megrendelővel kötött, az adóalany médiatartalom-szolgáltatásán belüli reklám közzétételére irányuló szerződés szerinti szolgáltatásból származó nettó árbevételének és ezen ügylet kapcsán a reklámértékesítő ügynökségtől az adóalanynak járó ellenértéknek a különbözetével.

Az adó mértékét tekintve a Ratv. 5. § (1) bekezdése értelmében a 2017-es év két időszakra bontható, a  2017. január 1-jétől június 30-áig tartó időszak tekintetében az adómérték 0%-os – adófizetési kötelezettség nem keletkezik -, 2017. július 1-jétől pedig 7,5%-os mértékű.

A Ratv. 9. §-a alapján a reklámközzétevőnek a 2017-es adóév tekintetében meg kell osztania az adó alapját, a 0%-os adómértéket az adóalap akkora hányadára (részére) kell vetíteni, amekkora
– hányadot az adóév 2017. június 30-ig tartó naptári napjai az adóév egészének naptári napjaiban képvisel, vagy
– adóalap az adóév – 2017. június 30. napjára készített könyvviteli zárlat alapján – 2017. június 30-ig tartó időszakban keletkezett.

A 2017. június 30-át követő időszakra vonatkozó adóalaprészre – bármely esetben – a 7,5%-os adómértéket kell alkalmazni.

A Ratv. 5. § (3)-(4) bekezdése alapján a reklámközzétevő adóköteles tevékenységből származó adóévi nettó árbevételéből 100 millió forint mentes az adó alól. Ez az adómentesség az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének  a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló a 1407/2013 EU bizottsági rendelet szabályaival összhangban vehető igénybe.
A 100 millió forintos határ arányosítására a Ratv. nem tartalmaz előírást, így az „teljes összegben” igénybe vehető a 2017. július 1-jétől december 31-éig tartó időszakra vonatkozó adóalap-rész terhére. Ha a reklámközzétevő  adóköteles tevékenységből az érintett időszakból származó nettó árbevétele nem haladja meg a 100 millió forintot, és a csekély összegű támogatásnak minősülő adómentességet igénybe veszi, adófizetési kötelezettsége nem keletkezik. Az adófizetésre nem kötelezett adóalany a Ratv. 7.§ (6) bekezdése alapján adó, adóelőleg és előleg-kiegészítés bevallására nem kötelezett.