A Kormány újra kihirdette a járványügyi veszélyhelyzetet és további szigorító járványügyi intézkedéseket hozott

A Kormány a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel 2020. november 4-i (a kijárási korlátozás pedig november 5. 0:00) hatállyal a koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére újra veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A járvány első hullámához hasonlóan a Kormány a koronavírus világjárvány következményeinek elhárításáért felelős kormánytagként a miniszterelnököt jelölte ki, akit feladatának ellátásában a járványügyi készültség során működő Operatív Törzs segíti.

A veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről külön kormányrendeletek rendelkeznek, a Kormány a veszélyhelyzet fennállásának szükségességét folyamatosan felülvizsgálja.

A Kormány 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedéseket is hozott:

1. A kijárási korlátozás

Éjfél és reggel 5 óra között – az alábbi kivétellel – mindenki köteles a lakóhelyén, a tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén tartózkodni.

A fenti szabálytól eltérően

a) munkavégzés céljából,

b) a munkavégzés helyére történő közlekedés céljából,

c) a munkavégzés helyéről a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre történő közlekedés céljából

vagy

d) egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén, valamint életvédelmi céllal éjfél és reggel 5 óra között megengedett a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely elhagyása, illetve a közterületen történő tartózkodás.

Ha az Országgyűlés e rendelet hatályát meghosszabbítja, a kijárási korlátozás hatályának a fenntartásról a Kormány legkésőbb 2020. november 30-án döntést hoz.

2. A rendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedések

Tilos az olyan rendezvény helyszínén tartózkodni (illetve ilyen rendezvényt szervezni, tartani)

a) amely rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, valamint nem

nyilvános, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként

nyújt és

b) amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni.

3. A kulturális rendezvényekre és helyszínekre, a mozielőadásokra, valamint a sportrendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedések

A fenti 2. pont szerinti rendezvény fogalma alá nem tartozó, az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott esemény, függetlenül annak nyilvánosságától – különösen színház, tánc-, zeneművészet –, a mozielőadás, valamint a nem nemzetközi sportrendezvény (a továbbiakban együtt: kulturális vagy sportrendezvény) az alábbi szabályok betartásával tartható meg:

A kulturális vagy sportrendezvény nézőterén a nézők – a páholyok kivételével –

a) csak minden harmadik ülőhelyet foglalhatják el, két néző között két ülőhelyet üresen kell hagyni és

b) a közvetlenül egymás mögötti ülőhelyeket nem foglalhatják el, azzal, hogy az egymás mellett és a különböző sorokban ülők között is lehetőség szerint 1,5 méteres távolságot kell biztosítani.

A kulturális vagy sportrendezvény során a nézők – a nézőtéren kialakított ülőhelyeken kívül – 1,5 méteres távolságot kötelesek egymástól megtartani, különösen

a) a páholyokban,

b) a kulturális vagy sportrendezvény szünetében,

c) a kulturális vagy sportrendezvény létesítményének területén, illetve

d) a kulturális vagy sportrendezvény helyszínén található vendéglátó üzletben.

A fenti védelmi intézkedések betartásáról és az ahhoz szükséges feltételek biztosításáról a kulturális vagy sportrendezvény szervezője, illetve a kulturális vagy sportrendezvény helyszínének üzemeltetője köteles gondoskodni. Azt a személyt, aki a szervező, az üzemeltető, illetve a szervező vagy az üzemeltető alkalmazottja felszólítására sem tartja meg a védelmi intézkedéseket, a szervező, az üzemeltető, illetve a szervező vagy az üzemeltető alkalmazottja köteles a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a helyiséget, illetve a területet elhagyja.

A nemzetközi sportrendezvényekre a kötelező maszkviselésen túl a nemzetközi szövetség előírásai alkalmazandóak.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvényben meghatározott

a) muzeális intézmény,

b) nyilvános könyvtári ellátást biztosító intézmény,

c) kép- és hangarchívum,

d) közművelődési intézmény,

e) közösségi színtér, valamint

f ) integrált kulturális intézmény látogatható, azzal, hogy a látogatók kötelesek egymástól 1,5 méter távolságot tartani.

A védelmi intézkedés betartásáról az intézmény üzemeltetője köteles gondoskodni. Azt a személyt, aki az üzemeltető, vagy az üzemeltető alkalmazottja felszólítására sem tartja meg a másik személytől az 1,5 méter távolságot, az üzemeltető vagy az üzemeltető alkalmazottja köteles a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a helyiséget, illetve a területet elhagyja.

A fenti kötelezettségek betartását a rendőrség ellenőrzi. Ha a rendőrség az ellenőrzés során kötelezettség megszegéséről szerez tudomást,

a) figyelmeztetést alkalmaz,

b) 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki,

c) a helyiséget, területet, intézményt, illetve a helyszínt – a sportrendezvény helyszíne kivételével – legalább

egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja, vagy

d) a sportrendezvény helyszíne esetében elrendeli, hogy a helyszínen legalább egy, de legfeljebb tíz sportrendezvényt nézők nélkül, zártkapus formában kell megtartani.

A rendőrség a fenti jogkövetkezményeket akár együtt is kiszabhatja, illetve a szankció azonos napon több egymást követő ellenőrzés alkalmával is kiszabható.

A szankció nem alkalmazható a szervezővel, az üzemeltetővel, illetve a szervező vagy az üzemeltető alkalmazottjával szemben, ha ezen személy a szükséges intézkedéseket megtette a jogellenes helyzet felszámolása érdekében, így különösen, ha

a) a jogsértő személyt felszólította távozásra, és

b) azt követően, hogy a jogsértő személy a távozásra történő felszólításnak nem tett eleget, a rendőrséget értesítette.

Ha a szervező, az üzemeltető, illetve a szervező vagy az üzemeltető alkalmazottja a jogellenes helyzet felszámolása érdekében szükséges intézkedéseket nem tette meg, vagy azokat csak részben tette meg, a rendőrség a (2) bekezdésben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazásánál az üzemeltető által tett, a jogszerű állapot helyreállítására irányuló intézkedéseket figyelembe veszi.

A kiszabott bírság megfizetése a rendőrség hivatalos honlapján közzétett számlaszámra történő befizetéssel történik.

A bírságot a bírságot kiszabó határozat véglegessé válását követő 15 napon belül kell megfizetni.

A bírságot kiszabó határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.

4. A tömegközlekedéssel összefüggő járványügyi intézkedések

A koronavírus világjárvány terjedésének csökkentése érdekében, Budapesten, valamint a megyei jogú városokban helyi tömegközlekedési szolgáltatást végző gazdasági társaság köteles járatsűrítési tervet készíteni a munkanapokon reggel 7 óra és délelőtt 9 óra közötti, valamint délután 15 óra és este 19 óra közötti időszakokra.

A járatsűrítési tervet 2020. november 5. napjáig kell elkészíteni, és az illetékes kormányhivatal részére jóváhagyás végett átadni; a jóváhagyott járatsűrítési terv végrehajtásáról pedig a jóváhagyás napján intézkedni.

5. A parkolási díj megfizetésének a veszélyhelyzet során alkalmazandó eltérő szabályai

A koronavírus világjárvány terjedésének csökkentése érdekében

a) a helyi közutak, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutak, terek, parkok és egyéb közterületek, valamint

b) az országos közutak, valamint az állam tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutak, terek, parkok és egyéb közterületek várakozási területeinek járművel történő, várakozási célú használatáért várakozási díjat nem kell fizetni.

6. A veszélyhelyzet kihirdetését megelőző járványügyi készültségi időszak szabályai – így például a maszkviselés szabályai – a veszélyhelyzet idején is fennmaradnak.

7. A védelmi intézkedések állampolgárok általi megszegésének jogkövetkezményei

Szabálysértést követ el, aki az előírt védelmi intézkedést megszegi. A kiszabható pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint. A helyszíni bírság összege ötezer forinttól százötvenezer forintig, a szabálysértés ismételt elkövetése esetén kétszázezer forintig terjed.