Július 4-én hatályba lép az Építészeti Szerzői Jogi Nyilvántartásról szóló rendelet

A Magyar Közlöny 2020. június 26-i számában került kihirdetésre és július 4-én lép hatályba az Építészeti Szerzői Jogi Nyilvántartásról szóló 8/2020. (VI. 26.) számú MvM rendelet.

Az Építészeti Szerzői Jogi Nyilvántartás (a  továbbiakban: Nyilvántartás) az  Országos Építésügyi Nyilvántartás részét képező adatbázis, amely tartalmazza az építészeti-műszaki dokumentációhoz, valamint az az alapján megépült építményhez (a  továbbiakban együtt: Építészeti alkotás) fűződő szerzői vagyoni jogokra vonatkozó adatokat.

A  Nyilvántartásba az építtető és a tervező vagy a szerzői jogi jogosult nyilatkozata alapján kerülnek az adatok, azok valódiságáért és helyességéért a  bejelentő felel.

Kötelező nyilatkozat a nyilvántartás részére

A  rendelet hatálybalépését követően létrejött tervezési szerződések alapján keletkezett Építészeti alkotások tekintetében az építtetőnek és a tervezőnek az építészeti-műszaki dokumentáció átadását követő harminc napon belül közös nyilatkozatban kell átadnia a  nyilvántartás részére a  szerzői vagyoni jogokra vonatkozó adatokat.

A nyilatkozat megtételét mind az  építtető, mind a  tervező (a  továbbiakban együtt: Nyilatkozattételre jogosult személy) kezdeményezheti a Nyilvántartás elektronikus felületén.

Miután a  nyilatkozatot mindkét Nyilatkozattételre jogosult személy jóváhagyta, és az  üzemeltető vizsgálata szerint az Építészeti alkotás nem tartozik a nemzeti tervvagyon körébe, az  üzemeltető közleményt jelentet meg honlapján és az e-epites.hu honlapon. A megjelenéstől számított tizenöt napon belül vitatható a nyilatkozatot tevők jogosultsága. Vitatás esetén a nyilatkozat addig nem kerül nyilvánosságra, amíg a bíróság meg nem állapítja a szerzői vagyoni jogok jogosultjának személyét, vagy a felek meg nem egyeznek egymással.

Amennyiben a közleményt nem vitatják, a nyilatkozat nyilvánosságra kerül.

Önkéntes nyilatkozat a Nyilvántartás részére

A  rendelet hatálybalépését megelőzően létrejött Építészeti alkotások esetében bármely szerzői jogi jogosult nyilatkozhat a művön fennálló jogosultságáról, valamint arról, hogy tudomása szerint más személynek a művön ilyen jogosultsága fennáll. A nyilatkozatot dokumentumokkal kell alátámasztani.

A Nyilvántartás adatainak módosítása, eljárás vita esetén

A  Nyilatkozattételre jogosult  bármikor kérheti az  általa megadott adatok módosítását. A korábban bejegyzett adatok módosítására vonatkozó kérelmet az  üzemeltetőhöz kell benyújtani.

Hozzáférés a Nyilvántartás adataihoz

A Nyilvántartás bárki által hozzáférhető adatai (a tervező adatai, a szerzői vagyoni jogosult neve, jogszerzésének módja) –  elektronikus azonosítást követően – a Nyilvántartás felületén bárki számára megismerhetőek.

A szerzői vagyoni jog jogosultjának telefonszámát és e-mail címét külön erre irányuló kérésre bocsátja rendelkezésre az adatkezelő.

A nyilatkozattevő adataihoz kizárólag az  üzemeltető férhet hozzá.

Záró rendelkezések

A rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.  A nyilvántartás elektronikusan 2021. január 1-jétől használható.

2020. december 31-éig a kötelező és az önkéntes nyilatkozatokat az  üzemeltető által rendszeresített és honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani papír alapon személyesen vagy postai úton.

A papír alapon beérkezett nyilatkozatokat az üzemeltető tölti fel a nyilvántartásba. A nyilatkozattevő bármikor jelezheti az üzemeltető felé, ha a nyilvántartásban szereplő adatok nem felelnek meg az  általa tett nyilatkozatnak.