A Kormány törvényjavaslatot nyújtott be az Infotörvény módosításával kapcsolatosan

2018. május 29-én a Kormány benyújtotta az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslatát.

2016-ban fogadták el az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú új egységes adatvédelmi rendeletét (továbbiakban: GDPR), mely 2018. május 25-én lépett hatályba.
A GDPR célja az volt, hogy az adatkezelési tevékenységek tekintetében harmonizálja az Európai Unió területén a természetes személyek alapvető jogainak és szabadságainak védelmét, valamint, hogy biztosítsa a személyes adatok tagállamok közötti szabad áramlását. A GDPR egységesítette az adatvédelmi jogsértés esetén alkalmazható bírságot is, így minden tagállami hatóságnak ugyanolyan összegű bírság kiszabására van lehetősége. A bírság maximális összege pedig a NAIH korábbi legmagasabb 20 millió forint összegű bírságához képest elérheti a 20 millió eurót, illetve – amennyiben ez magasabb összeg – akkor vállalkozások előző éves forgalmának a 4 százalékát.

Ezen enyhít most némileg a benyújtott törvényjavaslat, melynek indoklásában az áll, hogy a GDPR közvetlenül hatályosuló szabályait eredeti rendeltetésüknek megfelelően, vagyis elsősorban a tagállami jogrendszerek közötti különbséget kihasználó multinacionális gazdasági társaságok ellen fellépve szükséges alkalmazni, míg kis- és középvállalkozások tekintetében az arányosság elvét figyelembe véve a figyelmeztetés jogkövetkezményét indokolt alkalmazni. Fentiek értelmében tehát a GDPR előírásainak első alkalommal történő megsértése esetén csak figyelmezetik az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót a jogsértésre.
A törvénymódosításban kijelölik továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot a GDPR-ban megállapított feladat- és hatáskörök elvégzésére a Magyarország joghatósága alá tartozó jogalanyok tekintetében.

Egyéb tekintetben a törvényjavaslat sem az Infotörvényt sem az egyéb ágazati magyar jogszabályokat nem módosítja a GDPR előírásainak megfelelően – ez majd nyilván egy külön törvényjavaslatnak megfelelően kerül rendezésre.