Újabb járványügyi intézkedések

2020. szeptember 18. napján pénteken újabb Kormányrendeletek kerültek kihirdetésre, a koronavírus elleni intézkedések részeként. Az egyes intézkedések a hatályba lépésük időpontja szerint az alábbiak:

2020. szeptember 19-től hatályos rendelkezések:

Védekezést elősegítő eszközök beszerzése: a védekezésben résztvevő, közfeladatot ellátó szerv vagy személy, ha a SARS-CoV-2 koronavírus elleni védekezést elősegítő orvostechnikai eszközt, egyéni védőeszközt vagy máseszközt saját hatáskörben igazoltan nem vagy csak aránytalanul költségesen tud beszerezni, kezdeményezheti az érintett eszköz Álllami Egészségügyi Ellátó Központ általi beszerzését.

2020. szeptember 21-től hatályos rendelkezések:

Maszkviselés: Hatodik életévét betöltött személyek kötelesek szájat, valamint orrot folyamatosan eltakaró maszkot viselni:

 • tömegközlekedési eszközökön,
 • üzletben (kivétel: vendéglátó üzlet vendégei),
 • bevásárló központ területén,
 • előadó-művészet valamennyi ágának fellépésekor, helyszíntől függetlenül (kivétel: fellépők),
 • mozi területén (kivétel: irodák, üzemi terület),
 • múzeum, könyvtár, archívumok közösségi színterek, integrált kulturális intézmények, közművelődési intézmények látogatók számára nyitva álló területén,
 • levéltárak külsős személyek által látogatható területén,
 • ügyfélfogadási időben közigazgatási szerv, posta ügyfelek által látogatható területén,
 • minden olyan helyiségben ügyfélfogadási idő alatt, amelyben ügyintézés céljából rendszeresen 5 főnél több tartózkodik egy időben,
 • tömegközlekedési eszközök várakozó helyiségeiben (pl. vasútállomás, reptér),
 • egészségügyi intézmény területén (kivétel: ápolt beteg az elhelyezésére szolgáló kórteremben),
 • szociális intézményekben az ott foglalkoztatottaknak az ellátottakkal való közvetlen érintkezéskor, vagy ha tartósan 1,5 méteren belüli távolságban tartózkodnak az ellátottakkal, valamint – lehetőség szerint – az ellátottaknak a közösségi programok alkalmával és a közösségi terekben való tartózkodás esetén.

Azon személy, aki a maszkviselési kötelezettségüket megszegi vagy nem hagyja el a tömegközlekedési eszközt az eszköz vezetője köteles az utazásból kizárni, rendőri intézkedést kezdeményezni és a tömegközlekedési eszközről leszállíttatni. A maszkviselési kötelezettségekre vonatkozó ösztönző előírásokat, azok megszegéséből eredő szankciókkal együtt az üzemeltető köteles előírni, legalább a viteldíjon felüli pótdíj előírásával.

Azok a személyek akik a fentiekben felsorolt helyszínek valamelyikén (a tömegközlekedési eszközöket kivéve) nem tesz eleget vagy nem megfelelően tesz eleget maszkviselési kötelezettségének, az üzemeltető köteles a látogatásból kizárni és gondoskodni arról, hogy az adott személy a helyiséget elhagyja.

Zenés, táncos rendezvények: Zenés, táncos rendezvények kizárólag 500 főig tarthatóak meg (beleszámítva a rendezvényen munkát végző személyeket is), függetlenül azok helyszínétől, nyilvános, valamint nem nyilvános jellegétől. A rendezvény helyszínén az ott dolgozó személyeket kivéve 23:00 és 6:00 között tilos tartózkodni. A helyszínen élelmiszer elvitelre történő megvétele, átvétele, valamint a vételár megfizetése céljából lehet tartózkodni ezen időintervallum alatt.

Szabálysértés: A rendeletben meghatározott maszkviselésre, 23:00 és 6:00 között a rendezvényekre vonatkozó egyes rendelkezések megszegése ’védelmi intézkedés megszegésének’ minősülnek, amely szabálysértési eljárást vonhat maga után.

Hatósági árak: A SARS-CoV-2 RT-PCR tesztek 2020. szeptember 21. napjától kezdődően 19.500,- Ft-os vételárban kerülnek hatóságilag maximalizálásra, amelyből 2.500,- Ft a mintavétel díja, 17.000,- a minta vizsgálatának díja.

2020. október 1-től hatályos rendelkezések:

Köznevelési, szakképzési intézmények: Az intézmények területére kizárólag a gyermekek és tanulók, az ott foglalkoztatottak, karbantartási, javítási munkálatokat végző személyek, jogszabályon alapuló kötelezettséget teljesítő személyek kizárólag testhőmérést követően léphetnek be, ha testhőmérsékletük az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket nem haladja meg. Amennyiben a gyermek, illetve kiskorú tanuló testhőmérséklete a meghatározott mértéket eléri, vagy meghaladja, úgy a többi gyermektől, tanulótól el kell különíteni és haladéktalanul tájékoztatni kell a gyermek szülőjét, törvényes képviselőjét. A gyermeket, vagy tanulót az intézménybe kísérő vagy onnan hazakísérő egy fő az intézmény területére kizárólag a testhőmérséklet-mérési pontig léphet be.

2020. október 3-tól hatályos rendelkezések:

Üzletekre, mozikra vonatkozó szankciók: a kereskedelmi hatóság az ellenőrzés során vagy a rendőrség értesítése alapján a maszkviselési kötelezettség megszegéséről szerez tudomást, úgy:

 • a kötelezettség első alkalommal történő megszegése esetén figyelmeztetést alkalmaz,
 • a kötelezettség második alkalommal történő megszegése esetén 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szab ki,
 • a kötelezettség harmadik alkalommal történő megszegése esetén az üzletet, illetve a helyiséget legalább 3 napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja,
 • a kötelezettség negyedik alkalommal történő megszegésétől kezdve az üzletet, illetve a helyiséget legalább a kötelezettségszegések alkalmainak számával megegyező számú napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja.

Ezen szankciók azonos napon több egymást követő ellenőrzés alkalmával is kiszabhatóak.