Módosultak az előfizetői szerződésekre vonatkozó szabályok

2017. november 11-én kihirdetésre került a kormány, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.) módosításáról szóló javaslata.
Korábban már hírt adtunk arról, hogy változni fog az Eht. törvény, a korábbi módosítási javaslathoz képest az Országgyűlés az alábbi módosításokkal fogadta el a törvényjavaslatot:

– az állam által elismert követelményeken alapuló, az internet-hozzáférés elterjedését ösztönző, kedvezményes szerződéses feltételeket biztosító internethozzáférés-szolgáltatás igénybevételére vonatkozó határozott időtartamú előfizetői szerződés az előfizetővel abban az esetben is megköthető 24 hónapra, ha ahhoz nem kapcsolódik készülékvásárlás.

– a szolgáltató az előfizetői szerződést a körülményekben bekövetkezett, a szerződés megkötésekor előre nem látható lényeges változás esetén nem jogosult egyoldalúan módosítani.

– amennyiben a szolgáltató a határozott időtartamú előfizetői szerződés időtartama alatt egyoldalúan módosítja szolgáltatott csatornák összetételét, – ide nem értve a csatornasorrend megváltoztatását, valamint azt, ha a módosítást megelőzően kínált csatornák a módosítást követően is elérhetőek az előfizető számára –, akkor az előfizető jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést.

–  amennyiben az egyéni előfizető lakcímének/tartózkodási helyének változása miatt új lakcímére/tartózkodási helyére kéri az előfizetői hozzáférési pont áthelyezését, és a szolgáltató ezt teljesíteni nem tudja, az előfizető jogkövetkezmények nélkül felmondhatja a határozott időtartamú szerződést. Ezt a rendelkezést a 2017. évi LXXXVIII. törvény hatálybalépését megelőzően megkötött szerződésekre is alkalmazni kell.

– a határozott idejű szerződés lejárta előtti tájékoztatási kötelezettség értesítési kötelezettségre változik, tehát a szolgáltató e-mailben is értesítheti az előfizetőt a határozott idejű szerződés határozatlan időtartamúvá átalakulásának időpontjáról.

– A határozott időtartamú előfizetői szerződés helyébe a meghatározott idő elteltével nem lép határozatlan időtartamú előfizetői szerződés a 2 évre megkötött kedvezményes internet-szolgáltatással kapcsolatos határozott időtartamú előfizetői szerződések esetében.